Tjock data vs Big data

Tjock datas styrka är dess förmåga att kunna formulera hypoteser kring varför människor beter sig som de gör. Tjock data kan inte svara på frågor som ”hur mycket”, endast på frågan ”varför”. Big Data har fördelen att vara oantastlig på grund av att den är genererad från oändligt stora urval, ibland en hel population. Men den kan endast kvantifiera mänskligt beteende, den kan inte förklara motivationen till ett visst beteende.  Alltså, big data kan inte komma fram till ett ”varför”.

Det är enbart genom att kombinera de två formerna av data, tjock och big, som en mer komplett bild uppstår och verkliga lösningar för de strategiska problem marknadschefer står inför kan hittas. Då företag börjar kombinera tjock data med big data, slutar de också att tro på det som varit hörnstenen i de flesta företags kundinsiktsprogram — nämligen ändlösa surveys och fokusgrupper som utger sig kunna förklara kundernas motiv, drivkrafter och attityder men som i verkligheten adderar litet strategiskt värde.